[{"href":"\/upload\/portfolio\/4kIiV5J3anNoYVwdQ4krEolC2ZbI2EWXX03U5Tnt4ffn0-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/MdHVDZoUZUywSS4Qam9pR6ErS5Ee3v5SPITjkJVqo2e1P-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/fr8fixnSyq087lNV1jCtmtMZKJQ6WFYGZE22VjO3jI1-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/0XNQEroClJ3YxxVWXSWCOZ1Ib8B2RoBR4J4cFwi9G0R0z-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/GFAVX8q3RdHp8hBkpUqCEiTKhUa58AOJbknogmqSKG2-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/T6z96grA7V8mWRbGAwELJEVjPXOCJF5uLgyUEogm-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/nfGLWNsPHp0LKliuQiyBahdZmd1GiIKYXhydtkCSQXlwe-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/UTnzC4GZtuAoHnrSpx5TXm0mdYfZbiJ5Jqfn53i00MiJg-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."},{"href":"\/upload\/portfolio\/HZHUnXidaXoiMq94beGpMa0nmElQZcwvtG3RnqFOXBD-file-upload.jpg","title":"38 \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0430\u0436. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u041b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0414\u0443\u0431\u0430."}]